Regulamin

Spływy na Wieprzy

Regulamin

 • Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia, wypożycza i dowozi sprzęt.
 • Spływy są organizowane we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność jego uczestników, w związku z czym Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 • Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie jak również za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
 • Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie pojazdy, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 1. Kajaki wraz z wyposażeniem (wiosła, siedziska, kamizelki asekuracyjne) będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Wypożyczalni Sprzętu Wodnego Rapid Kayak (zwanej dalej Wypożyczającym).
 2. Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które przedłożą Wypożyczającemu do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i podpiszą Umowę, akceptując tym samym warunki niniejszego regulaminu (osoby te zwane są dalej Organizatorem). W przypadku, jeśli wypożyczający sprzęt uzna Organizatora za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.
 3. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku, oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i osoby biorące udział w spływie oraz wyrządzone przez siebie lub pozostające pod jego opieką osoby szkody i zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy spływu umieją pływać i czy stan ich zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
 4. Dzieci do 14 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej (na jedno dziecko przypada jeden opiekun). Również osoba dysponująca sprzętem pływającym może zabrać na kajak tylko jedną osobę nieumiejącą pływać, pod warunkiem jednak, że pasażer przez cały okres pływania będzie miał założoną kamizelkę asekuracyjną.
 5. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się.
 6. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Organizatora i Wypożyczalnię. Wcześniejsze, niż to ustalono: terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczającego i mogą być zrealizowane wyłącznie na jego warunkach.
 7. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry według obowiązującego cennika. Na Umowie wpisywana jest data i miejsce zwrotu sprzętu.
 8. W niektórych sytuacjach Wypożyczający może według własnego uznania zadecydować, jaki wybrać rodzaj dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu.
 9. Kopia Umowy podpisana przez Organizatora pozostaje u Wypożyczającego i jest potwierdzeniem zawarcia przez Klienta umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 10. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu i podpisanie Umowy jest potwierdzeniem, że Organizator otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie z podpisanym dokumentem, w dobrym stanie technicznym.
 11. Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie(czysty i sprawny technicznie).
 12. Organizator oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Organizator wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 13. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej przez Organizatora odbywa się na jego odpowiedzialność.
 14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 15. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu, wypożyczający nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.
 16. Organizator ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Organizator ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Wypożyczającego. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Organizator, który wpłacił kaucję upoważnia Wypożyczającego do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu. Organizator, który nie wpłacił kaucji zobowiązany jest zwrócić Wypożyczającemu wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
 17. Jeżeli Organizator nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym Wypożyczającego. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczającego. W przypadku, kiedy Organizator nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 18. Organizator ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala Wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Organizator upoważnia Wypożyczającego do zatrzymania kaucji w części adekwatnej do uszkodzenia lub braku. Organizator, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 19. Użytkownikom sprzętu zabrania się:
  • przekraczać dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego,
  • holować inny sprzęt wodny,
  • zatapiać sprzęt wodny,
  • kąpieli podczas pływania,
  • wędkowania z kajaków,
  • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
  • picia alkoholu w czasie dysponowania kajakiem,
  • wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju.
 20. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
  • przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
  • zaprzestania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia kajaka w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
  • opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,
  • zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany,
  • kulturalnego zachowania wobec innych osób.
  • Sprzęt wodny nie może opuszczać terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pisemnej zgody Wypożyczalni.
  • Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni.
  • W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
  • Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
Serwis splywy-wieprza.pl wykorzystuje pliki cookies, mogą one zostać użyte do celów statystycznych a także w celu poprawy wyświetlania i dostosowania wyglądu strony. Zapisywanie cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.